- Ochraně dat -

Všeobecné informace

V následujícím textu Vás budeme informovat o zjišťování osobních dat při využívání naší internetové stránky.

Pojem „osobní data“ znamená dle odkazu na definici čl. 4 č. 1 vyhlášky (EU) 2016/679 (následně označeno jako „Základní vyhláška o ochraně dat“ popř. zkráceně „DSGVO“) veškerá data, které se vztahují na osobu. Do toho patří například jméno, adresa, e-mailová adresa,

ování uživatele. Vzhledem ke zbývajícím pojmům, zvláště k pojmu „zpracování“, „odpovědná osoba“, „zpracovatel úkolu“ a „souhlas“ odkazujeme na legislativní definice ochrany dat v čl. 4 DSGVO. 

Osobní údaje zpracováváme zásadně jen tehdy, pokud jsou požadované k poskytnutí funkční webové stránky, jakož i od nás nabízených obsahů a výkonů. Zpracování osobních dat probíhá pravidelně jen tehdy, pokud nám k tomu udělíte souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmene a) DSGVO, nebo pokud je zpracování povoleno legislativními předpisy, zvláště z hlediska právních důvodů uvedených v čl. 6 odst. 1 písmene b) až f) DSGVO.

Vaše osobní data budou vymazána nebo zablokována, jakmile pomine důvod k jejich uložení. Kromě toho může dojít k takovému uložení, pokud to vyžadují národní nebo evropské předpisy, kterým podléháme. Blokace nebo vymazání dat proběhne v tomto případě tehdy, pokud uplyne předepsaná lhůta blokace uvedená v příslušných předpisech. Poslední podmínka neplatí, pokud je další uložení dat nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Pokud pro jednotlivé funkce naší webové stránky využíváme pověřené poskytovatele služeb, nebo pokud bychom Vaše data chtěli využívat k uchazečským účelům, potom Vás budeme neprodleně detailně informovat o příslušných postupech. 

V případě otázek nebo přání ohledně ochrany dat se laskavě písemně obraťte na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat na adrese datenschutzbeauftragter@kern-liebers.de nebo poštou na adresu Datenschutzbeauftragter, Dr.-Kurt-Steim-Str. 35, 78713 Schramberg.

 

Odpovědné místo

Odpovědnou osobou ve smyslu čl. 4 č. 7 DSGVO za ostatní platné zákony na ochranu dat a ostatní předpisy jakož i ustanovení s charakterem ochrany dat ve členských státech Evropské unie je:

Kern-Liebers CR, spol.s r.o.

zákonně zastoupená prostřednictvím těchto osob: Jaroslav Kopp

Okružní 607
370 01 České Budějovice, Tschechien 
Tel: +420 389 608 011
Fax: +420 389 608 027
E-Mail: kl-cz@kern-liebers.com

Další detaily k odpovědnému místu najdete v naší tiráži.

 

Pracovník odpovědný za ochranu dat

Našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat můžete zastihnout a kontaktovat na následující adrese:


Dr. Rainer Harwardt
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH


Im Ettenbach 13a
77767 Appenweier, Německo
Telefon: +49 (7805) 918 - 255
Fax: +49 (7805) 918 - 292


E-mail: datenschutzbeauftragter@kern-liebers.de 

 

Zpracování osobních dat pro informativní využívání naší webové stránky

Pokud vyvoláte naši webovou stránku, aniž byste se přitom zaregistrovali nebo nás informovali jiným způsobem („Informativní využívání“), vyzvedneme si jen ta osobní data, která poskytne Váš webový prohlížeč našemu serveru. Pokud chcete sledovat naši webovou stránku, vyzvedneme si následující data, která potřebujeme z technického hlediska, abychom Vám zpřístupnili inzeráty naší webové stránky a zaručili stabilitu a bezpečnost:


·      
Adresa IP
·       Datum a přesný čas poptávky
·       Rozdíl v časové zóně vzhledem k GMT
·       Obsah webové stránky
·       Status přístupu (HTTP-Status)
·       Přenášený objem dat
·       Webová stránka, ze které jste vstoupili do naší webové stránky
·       Webový prohlížeč
·       Operační systém
·       Jazyk a verze prohlížeče

Výše jmenovaná data budou rovněž uložena v tzv. Logfiles na našich serverech. Tím nebude postižena Vaše adresa IP či jiná data, která umožňují jejich přiřazení k Vám. Nedojde k uložení těchto dat a jinými Vašimi osobními daty.

Zjišťování a dočasné ukládání adresy IP je nutné proto, aby umožnilo dodání naší webové stránky na Vaše koncové zařízení. K tomuto účelu musí být Vaše adresa IP uložena po dobu trvání Vaší návštěvy naší webové stránky. Uložení výše uvedených dat v Logfiles slouží k zajištění funkčnosti a k optimalizaci naší webové stránky, jakož i k zajištění bezpečnosti našich technických informačních systémů. Vyhodnocení těchto dat pro marketingové účely se neprovádí. Přednostním účelem je náš oprávněný zájem na zpracování dat. Právní základ pro zjišťování a přechodné uložení výše jmenovaných dat je čl. 6 odst. 1 str. 1 písmeno f) DSGVO.

Předchozí data k poskytnutí naší webové stránky budou vymazána po příslušné relaci. Vymazání dat v Logfiles se provede nejpozději do sedmi dnů. Další ukládání provedeme jen tehdy, pokud byla předtím adresa IP vymazána nebo abstrahována a tím by už nebylo možné přiřazení dat k Vaší osobě. Zjišťování předchozích dat k poskytnutí naší webové stránky a uložení těchto dat do Logfiles je nezbytně nutné pro provoz naší webové stránky.

Není žádná možnost odporu.

 

Zpracování osobních dat prostřednictvím Cookies

Na naší webové stránce využíváme tzv. Cookies. V případě Cookies se jedná o malé textové soubory, které budou uloženy na paměťovém médiu Vašeho koncového zařízení, tady například na pevném disku, a tím pro nás na místě, kde je Cookie uloženo, můžeme vyzvedávat určité informace. Cookies nemohou provádět žádné programy ani přenášet na koncové zařízení viry. Tyto webové stránky využívají následující druhy Cookies a vysvětlen způsob jejich funkce.

Cookies, příslušející k Vašemu internetovému prohlížeči, které budou uloženy:

·       Perzistentní Cookies: Tyto Cookies budou automaticky po zadané době vymazány, a které se mohou jedno od druhého lišit. Tyto Cookies můžete po nastavení svého internetového prohlížeče kdykoliv vymazat.

Zpracování osobních prostřednictvím Cookies slouží k tomu, aby nabídky na naší webové stránce pro Vás byly uživatelsky příjemnější a efektivnější. Některé funkce naší webové stránky nelze bez použití těchto Cookies nabídnout. Zvláště některé funkce naší webové stránky vyžadují, aby byl Váš internetový prohlížeč identifikovatelný i po změně stránky. Příslušní data, která jsou zpracována prostřednictvím Cookies, která jsou pro poskytnutí funkcí naší webové stránky požadována, nebudou použita ke stanovení uživatelských profilů. Pokud budou Cookies použity k analytickým účelům, bude to sloužit k tomu, aby byla zlepšena kvalita a uživatelská příjemnost naší webové stránky, její obsah a funkce. To nám umožní sledovat, jakým způsobem a jak často se webová stránka její funkce využívají. To nám umožní průběžnou optimalizaci naší nabídky.

Přednostním účelem je náš oprávněný zájem na zpracování dat.

Legální základ představuje čl. 6 odst. 1 písmeno f) DSGVO.

Výše uvedené Cookies budou uloženy ve Vašem koncovém zařízení a odtud předávány na náš server. Proto si můžete zpracování dat a informací prostřednictvím Cookies konfigurovat sami. V nastavení svého internetového prohlížeče můžete provádět příslušné konfigurace, jejichž prostřednictvím můžete například odmítnout Cookies třetích stran nebo Cookies vůbec. V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili, že potom případně nebudete moci řádně využít všechny funkce naší webové stránky. Kromě toho doporučujeme pravidelně ručně vymazat Cookies, jakož i průběhy Vašeho internetového prohlížeče.

 

Další funkce a nabídky naší webové stránky

Vedle předepsaného informativního využití naší webové stránky nabízíme různé výkony, které v případě Vašeho zájmu můžete používat. K tomuto účelu je pravidlem nabídka dalších osobních dat. Tato data potřebujeme k poskytování příslušného výkonu. Platí výše uvedené zásady pro zpracování dat.

Částečně využíváme k zpracování těchto dat externí poskytovatele služeb, které pečlivě vybíráme a prověřujeme. Tito poskytovatelé služeb jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně kontrolováni. Pokud osobní údaje v průběhu výkonů, které nabízíme společně s našimi partnery, budou předána třetím osobám, můžete získat podrobnější informace z následujících popisů jednotlivých výkonů. Pokud tyto třetí osoby mají sídlo ve státě vně evropského hospodářského prostoru, můžete podrobnější informace o následcích této okolnosti získat z následujících popisů jednotlivých výkonů.

 

Navázání kontaktu

Pokud s námi vstoupíte do kontaktu prostřednictvím e-mailu, budou osobní data, která nám předáte ve Vašem e-mailu, uložena. Mimoto máme na naší webové stránce kontaktní formulář, pomocí něhož s námi můžete navázat kontakt. Přitom nám budou předána a uložena data, která udáte v zadávací masce.


·      
Oslovení
·       Křestní jméno
·       Jméno
·       E-mailová adresa
·       Adresa
·       Telefon
·       Firma; žádost

Tato data budou použita výlučně k zodpovězení Vašich otázek. Pokud nám k poskytnutí kontaktní funkce neposkytnete svolení k využití níže uvedených třetích osob, neproběhne žádné předávání dat na třetí osoby. Dodatečně zaznamenáme Vaši adresu IP a okamžik odeslání.

Zpracování Výše uvedených osobních dat slouží jako takové k zpracování Vašich poptávek. Zpracování dalších osobních dat, která získáme v důsledku využití kontaktního formuláře z naší webové stránky, slouží k zamezení nesprávného použití, jakož i k zajištění bezpečnosti našich technických informačních systémů.

V tom spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování Vašich osobních dat. Pokud jste nám tímto udělili souhlas, potom představuje právní základ pro zpracování těchto dat čl. 6 odst. 1 písmeno a) DSGVO. Mimo to představuje právní základ pro zpracování těchto dat čl. 6 odst. 1 písmeno f) DSGVO, zvláště pro případ, kdy nám tato Vaše data byla zaslána e-mailem. Pokud chcete prostřednictvím svého e-mailu uzavřít smlouvu, potom představuje dodatečný právní základ čl. 6 odst. 1 písmeno b) DSGVO.

Data budou vymazána s výhradou zákonných lhůt pro uložení, jakmile bude Vaše poptávka finálně zpracována. Při navázání kontaktu přes e-mail můžete v každém případě rozporovat uložení Vašich osobních dat. Upozorňujeme na to, že v takovém případě nebude Vaše poptávka dále zpracována. Odvolání nebo námitku můžete podat zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu udanou v tiráži.

 

Ucházení se online

Na naší webové stránce nabízíme možnost ucházení online. Pro Vaši účast na uchazečském řízení je nutné udat osobní data. U těchto dat se může mimo jiné jednat o osobní kmenová data jako jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní údaje jako telefonní číslo nebo e-mailová adresa, jakož i o data v souvislosti s Vaším školním a/nebo profesním životopisem jako jsou školní a pracovní vysvědčení, údaje o vzdělání, praxi nebo dřívějších zaměstnavatelích. Tato data mohou pocházet z Vašeho vyplněného uchazečského formuláře na platformě uchazeče, nebo z Vámi poskytnutých dokumentů jako dopisů, životopisu, fotografie uchazeče, vysvědčení nebo jiných důkazů o profesní kvalifikaci. Data, která jsou nezbytně nutná k účasti na uchazečském řízení, jsou označena jako povinné údaje. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních dat uveden žádný třetí poskytovatel, jehož služeb bychom mohli využít k poskytnutí uchazečské funkce online, neproběhne žádné předávání třetím osobám.

Výše uvedená data zpracujeme za účelem provedení uchazečského řízení. Pokud jste nám tímto udělili souhlas, potom představuje právní základ pro zpracování těchto dat čl. 6 odst. 1 písmeno a) DSGVO. Pokud má zpracování výše uvedených dat sloužit k uzavření smluvních vztahů, potom právní základ představuje čl. 6 odst. 1 str. 1 písmeno b) DSGVO.

Tato data budou vymazána, jakmile už nebudou požadována pro dosažení svého účelu. Pro případ, že v návaznosti na uchazečské řízení dojde k obchodnímu vztahu, kvalifikačnímu vztahu nebo jinému služebnímu vztahu, budou tato data nejprve dále uložena a převedena do osobních aktů. Jinak skončí uchazečské řízení dodáním zamítnutí. Data budou v tomto případě smazána po 6 měsících. Vymazání neproběhne, pokud bude požadováno další zpracování a uložení Vašich osobních dat v jednotlivém případě k uplatnění, vykonání nebo obhájení právních nároků. V tomto případě máme oprávněný zájem na dalším zpracování a uložení Vašich osobních dat. Legální základ představuje čl. 6 odst. 1 str. 1 písmeno f) DSGVO. Vymazání neproběhne také tehdy, pokud budeme na základě právních předpisů povinni dále ukládat Vaše osobní data.

Každá nám udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Zpracování Vašich osobních dat můžete kdykoliv rozporovat. Zvláště máte kdykoliv možnost své ucházení stáhnout. V rámci uchazečského řízení byste nám měli poskytnout příslušná osobní data, která jsou požadována pro účast na uchazečském řízení a jeho provedení. Neexistuje žádná zákonná nebo smluvní povinnost k poskytnutí dat. Avšak upozorňujeme na to, že bez těchto dat nejsme schopni provést uchazečské řízení a zohlednit Vaši osobu. To samé platí v případě námitky ke zpracování Vašich dat. Vaše uložená osobní data můžete nechat kdykoliv změnit.

 

Stanoviště serveru

Vaše osobní data zpracováváme a/nebo ukládáme ne serveru externího poskytovatele v Evropské unii. Tím je zajištěno, že budou dodrženy normy a předpisy o ochraně osobních dat podle evropské legislativy.

 

Google Analytics (analýzy Google)

Na naší webové stránce používáme „Google Analytics“, což je služba webové analýzy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (následně označovaná jako „Google“). Google používá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory uložené ve Vašem koncovém zařízení, které umožní analýzu využívání webové stránky Vašim prostřednictvím. Informace o Vašem využívání této webové stránky, které vytvoří Cookie, se zpravidla přenášejí a ukládají na server, který provozuje společnost Google v USA. V případě, že na této webové stránce dojde k aktivaci anonymity adresy IP zprostředkované přes Cookie („IP-anonymita“), potom bude napřed Vaše adresa IP od společnosti Google v rámci členských států Evropské unie či jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech dojde k přenosu úplné adresy IP na server společnosti Google v USA, kde bude následně zkrácena. Google bude využívat tyto informace, aby vyhodnotil na náš příkaz využití naší webové stránky, sestavil zprávy o tomto využívání a dodal nám služby spojené s využíváním webové stránek a Internetu. Přitom se mohou ze zpracovaných dat vytvořit uživatelské profily pod pseudonymy. Adresa IP zprostředkovaná v rámci Google Analytics Vašeho internetového prohlížeče, nebude spojována s ostatními daty.

Google Analytics používáme jen s výše uvedenou aktivovanou IP-anonymizací. To znamená, že Vaše adresa IP bude prostřednictvím společnosti Google dále zpracovávána jen zkráceně. Vztah k Vaší osobě je tím vyloučen.

Google Analytics používáme jen k účelu analýzy využívání naší webové stránky a tím průběžně zlepšujeme jednotlivé funkce a nabídky, jakož i povolení k využívání. Prostřednictvím statistického vyhodnocení chování uživatele můžeme zlepšit naši nabídku a Vás jako uživatele více zainteresovat. V tom spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených dat prostřednictvím Google. Legální základ představuje čl. 6 odst. 1 str. 1 písmeno f) DSGVO.

Můžete zabránit uložení Cookies vytvořených prostřednictvím Google Analytics pomocí příslušných nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Avšak upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete možná schopni využívat veškeré funkce naší webové stránky. Kromě toho můžete zjišťování dat, vytvořených pomocí Cookie, která se týkají Vašeho využívání webové stránky (včetně Vaší adresy IP), jakož i zpracování těchto dat společností Google, zabránit tím způsobem, že si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete příslušný Plugin (zablokování) internetového prohlížeče. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Aby Google zpracovával poskytnutá data ke zpracování zakázky pouze v souladu s Vašimi pokyny a zachovával platné předpisy k ochraně dat, uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování zakázek. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, je společnost Google podřízena dohodě o zachování soukromí zavřené mezi Evropské unie a USA. Tím se společnost Google zavazuje, že budou dodrženy normy a předpisy o ochraně osobních dat podle evropského zákona o ochraně dat. Podrobnější informace najdete v následujícím odkazu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informace třetího poskytovatele: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Další informace o využití dat prostřednictvím Google, možnostech zrušení a námitek, jakož i o ochraně dat můžete najít na následujících webových stránkách Google:

 

 

Tato data budou vymazána, jakmile už nebudou požadována pro dosažení svého účelu.

Vymazání dat na úrovni uživatele a události, které jsou spojené s Cookies, rozpoznáním uživatele (např. ID uživatele) a identifikacemi uchazeče (např. DoubleClick-Cookies, Android-Werbe-ID, IDFA [charakteristika Apple pro provozovatele reklamy]) se provede nejpozději do 12 měsíců po jejich zjišťování.

Zachycení Vašich dat prostřednictvím Google Analytics zabráníte kliknutím na následující odkaz. Tím bude aktivována funkce Opt-out-Cookie, která zabrání budoucímu zachycení Vašich dat při návštěvě této webové stránky.

Google Analytics deaktivieren

 

Mapy Google

Na naší webové stránce používáme nabídku „Google Maps“, což je online mapová služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (následně označovaná jako „Google“). Tím Vám můžeme znázornit Vaše interaktivní mapy přímo na webové stránce a umožnit Vám pohodlné využívání funkce map. Prostřednictvím Vaší návštěvy naší webové stránky obdrží Google informaci, že jste vyvolali příslušnou podřízenou stránku naší webové stránky. Přitom dojde k předání Vaší adresy IP. To proběhne nezávisle na tom, zda Google poskytl uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste se přihlásili, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na Google, budou Vaše data přímo přiřazena k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení s Vaším profilem u Google, musíte se napřed odhlásit. Google uloží Vaše data jako uživatelské profily a využije je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo k oprávněnému uspořádání webové stránky. Takové vyhodnocení se provádí zvláště (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování reklamy odpovídající potřebě a k informaci ostatních uživatelů o Vašich aktivitách na naší webové stránce.

Používáme Google Maps, abychom Vám mohli ukázat interaktivní mapy a umožnili Vám tak lepší zážitek při využití naší webové stránky. V tom spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených dat třetími poskytovateli. Legální základ představuje čl. 6 odst. 1 str. 1 písmeno f) DSGVO.

Máte právo na námitku proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž se musíte obrátit na společnost Google.

Google se podřídil a certifikoval z hlediska dohody o soukromí uzavřené mezi Evropskou unií a USA. Tím se společnost Google zavazuje, že budou dodrženy normy a předpisy o ochraně osobních dat podle evropského zákona o ochraně dat. Podrobnější informace najdete v následujícím odkazu:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Další informace k účelu a objemu poskytovaných dat a jejich zpracování prostřednictvím poskytovatele zablokování jsou obsaženy v Prohlášení o ochraně dat poskytovatele. Tam získáte rovněž další informace o Vašich právech a možnostech zrušení v rámci ochrany soukromí:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Bezpečnostní pokyn

Snažíme se v rámci všech technických a organizačních možností ukládat Vaše osobní data tak, aby nebyla přístupná pro třetí osoby. Při komunikaci prostřednictvím nezašifrovaného e-mailu nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost dat, takže Vám pro případ důvěrných informací doporučujeme poštovní přepravu.

 

Vaše práva - právo na informační sebeurčení

Vůči nám máte z hlediska příslušných osobních dat následující práva:

  • právo na informace,
  • právo na opravu a vymazání,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na námitku vůči zpracování,
  • právo na přenositelnost dat.

Dále máte právo si na nás stěžovat u dozorového úřadu pro ochranu dat z hlediska zpracování Vašich osobních dat.